Riding the Whistler Gondola

Riding the Whistler Gondola via http://rtwgirl.com